Programarbete

Nedan finner ni en statusuppdatering för de olika moment som genomförs i Svärdsklova.

Daniel Steding på Archus har delat denna information med oss. Tanken är att vi ska kunna ställa frågor och diskutera kring detta på den Teams-kanal han har satt upp. Hör av er till Daniel om ni inte har tillgång till detta: daniel.steding@archus.se

Daniel Steding:
Hej,

Nedan finner ni en statusuppdatering för de olika moment som genomförs i Svärdsklova.

Internt VA / vägar

Arbetet med samtliga etapper (etapp 1, option 1, option 2 och etapp 2) är sedan mars färdigställda och slutbesiktigade utan anmärkningar. Vi arbetar just nu med att sammanställa kostnadsbilden för de olika delmomenten där målsättningen är att kunna presentera en slutlig sammanställning inför sommaren och därefter fakturering.

I tillägg till ovan har ett överlämningsarbete beställts av vår entreprenör, Nicopia inför samfällighetens övertagande av anläggningen. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Som avslutning på arbetet kommer även en städning av området ske där restmaterial tas hand om.

Belysning

Arbetet är färdigställt och slutbesiktigat i enlighet med ovan.

Kommunalt VA

Kommunens arbete med överföringsledningen fortgår. Deras markentreprenör, Peab indikerar på att tidigare kommunicerad tidplan för va-ledningar kommer hålla (juli 2022), dock har Vattenfall, som ska leverera ström till pumpstationen, indikerat att deras tidplan kan bli förskjuten pga svårigheter att få fram sina elledningar. Detta är fortsatt under utredning och därför ej bekräftat – vi återkommer när mer info finns.

Inför anslutning av Svärdsklova till det kommunala va-systemet (och urkoppling från befintligt reningsverk/vattenverk) har PS Svärdsklova påbörjat ledningsdragningen till kommunens anslutningspunkt samt driftsättning. Arbete budgeteras till totalt ca 600 tkr exkl. moms, vilket PS Svärdsklova finansierar initialt framtill slutlig sammanställning och fakturering enligt tidigare överenskommelse.

Bryggor

Vi har tidigare kommunicerat att ytterligare båtplatser utreds. Bygglov har därigenom skickats in till kommunen avseende två bryggor. En upprustning, förlängning och justering av tidigare brygga vid Gården och en ny brygga i anslutning till Norra Udden (vid den lilla badbryggan som även hade en brygga på 70-80 talet). Totalt skulle båda bryggorna kunna resultera i ytterligare 40 båtplatser inom området. Målsättningen är att kunna montera bryggorna under sommaren, dock är detta avhängt kommunens handläggningstid av byggloven. Vi återkommer längre fram med mer info gällande tidplan och hantering av platser.

Programarbete – områdets entré

PS Svärdsklova har tidigare genomfört ett inledande möte med några från samfällighetsföreningens styrelse för att diskutera utformning och funktion av områdets entré inför ett enklare programarbete. Sammanfattningsvis fanns det en enighet om att områdets parkering- och avfallshantering måste ses över då det idag inte är fungerande under sommarmånaderna. Bifogat finner ni enklare skiss för området innefattande:

  • Parkeringsyta i grus med träavskiljare
  • Samlad avfallshantering genom halvt nedgrävda moloker/sopkassuner som möjliggör sopsortering och möter framtida krav.
  • Förberedande yta i entrén för tex obemannad mindre “livsmedelsbutik” likt LIFVS
  • Samlad yta för brevlådor i anslutning till ny entréskylt
  • Idrottsområde i med två padelbanor, ett utegym samt möjlighet till ytterligare yta för sport.

Vi arbetar nu med att sammanställa ett förfrågningsunderlag för att kunna inhämta offerter från entreprenörer. Indikativ kostnadsuppskattning är ca 2-4 mkr, vilket PS Svärdsklova initialt kan finansiera innan överenskommen kostnadsfördelning är upprättad. Nästa steg blir att presentera offerter, tidplan, upplägg och kostnadsfördelning för samfällighetsföreningen innan en upphandling kan ske. Vi återkommer med ytterligare information inom snar framtid.

Vänligen,

Daniel